2023/05/15-16 Cheremosh Open Rehearsals

May 15 – Cheremshyna Open Rehearsal 

May 16 – Chumak I & II Open Rehearsal