2023/07/07-09 Auda Unity Pryvit – Vegreville Pysanka Festival

2023/07-08 Cheremosh Ukrainian Dance Camps

2023/06/11 Volya Auditions

2023/06/09 Cheremosh Cheremshyna Auditions

2023/06/08 Cheremosh – Chumak Open House

2023/06/03 Shumka Auditions

2023/05/28 Vohon Auditions

2023/05/26 or 27 Auda Unity Pryvit – Ufest

2023/05/26 or 27 Auda Unity Pryvit – Rehearsal

2023/05/20 Bravo Vykrutas